Turvatöötaja, tase 3 põhiõpe (Tartu)
koolitus
2019.09.18 09:00
Tartu, Kopli 1
Registreeri

Koolitus on mõeldud uutele ja juba tööd alustanud turvatöötajatele, kes soovivad omandada kutsekvalifikatsiooni.

 

Vabad kohad: 14 (30)

 

Toimumise kuupäevad: 18.-25. september 2019

Registreerimise lõpp: 11. september 2019

Koolituse asukoht: 

Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1

Tamme maadlussaal, Tamme pst 1

 

Koolituse hind:

Üks osaleja: 250 €

kaks ja enam osalejat ühest asutusest: 220 €

ETEL liige: 120 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.Õppe maht: 70 akadeemilist tundi, s.h. 22 akadeemilist tundi iseseisvat õpet.
Õppekava: Turvatöötaja, tase 3 põhiõpe

Tunniplaan:  September 2019

 

Õppe eesmärk:  Turvatööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine. Turvatöötaja kutsestandardis toodud pädevuste omandamine. Õppe läbinu on valmis sooritama turvatöötaja, tase 3 kutseeksamit ning asuma seejärel tööle turvatöötajana

 

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused:

Turvatöötaja, tase 3 õppe läbimise eelduseks on Turvaseaduse § 22 ja 23 toodud tingimused. Turvatöötajana võib töötada vähemalt 19-aastane põhihariduse ja turvatöötaja kvalifikatsiooniga Eesti kodanik või isik, kes on Eestis saanud alalise elamisõiguse või kellele on Eestis antud pikaajalise elaniku elamisluba, kes valdab eesti keelt seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega kehtestatud tasemel ning kes isiksuseomaduste, kõlbluse, kehalise ettevalmistuse ja tervise poolest on võimeline täitma turvatöötaja ülesandeid. Turvatöötaja, kes tagab korda avalikus kohas toimuval üritusel, osutab isikukaitset või raha- ja väärtpaberivedu, peab olema vähemalt 21-aastane.

Turvatöötajana on keelatud töötada isikul, kes on piiratud teovõimega; kannab karistust kuriteo eest või kelle karistusandmed kuriteo kohta ei ole karistusregistrist kustutatud; on eradetektiiv.

 

Õppe sisu ja läbitavad teemad: 
  • Turvatööd puudutavad õigusaktid
  • Turvatöö organiseerimine ja tehnoloogia
  • Raha ja väärtpaberite saatmine
  • Klienditeeninduse alused
  • Turvatöö eetika
  • Isiku ajutine vabaduse piiramine
  • Füüsilise jõu, relvade ja erivahendite kasutamine
  • Tegutsemine ohuolukordades
  • Sidevahendite, valveseadmestike, tuleohutuspaigaldiste kasutamine
  • Mehhaanilise kaitse vahendite kasutamine
  • Tuleohutus
  • Elupäästva esmaabi põhimõtted.
  • Turvatöötaja, tase 3 kutseeksami läbiviimise tutvustamine.

 

Õpiväljundid:

Õppe läbinu on saanud kõik vajalikud teadmised ja oskused alustamaks tööd turvatöötajana. Õppe läbinu tunneb Turvaseadust ja tööga seonduvaid õigusakte. Tunneb erialast sõnavara, oskab kasutada töös vajalikke tehnilisi seadmeid. Samuti teab õppe läbinu esmaabi võtteid ning oskab enda kompetentside piires lahendada erakorralise sündmuse.

Saavutatavad õpiväljundid on:

 • Töötab talle antud pädevuse piires iseseisvalt ja meeskonnas turvatöötajana.
 • Teab turvatöö sisu ja seotud mõisteid.
 • Tunneb oma tööga seotud õigusakte ja lähtub oma töös nendest.
 • Jälgib õigusaktide järgimist, sekkub rikkumise lõpetamiseks.
 • Järgib organisatsioonis kehtestatud ning valveobjektiga seotud korda(sid).
 • Valib isikust lähtuvalt sobiva suhtlemisstiili ja -viisi, suhtleb inimestega korrektselt, ennetab ja lahendab konflikte.
 • Kasutab töös vajalikke side- ja tehnilisi vahendeid.
 • Järgib tööohutusnõudeid, elektriohutusnõudeid, tuleohutusnõudeid, päästevahendite jm ohutusnõudeid.
 • Jälgib ohutusnõuete täitmist objektil.
 • Käitub esmaabi osutamist vajavas situatsioonis sobival viisil.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimise ja selles osalemise kohta väljastatakse tõend. Pärast koolituse läbimist on võimalik taotleda Turvatöötaja, tase 3 kutsetunnistus. Selleks on vaja sooritada kutseeksam.

 

Koolitajad: info lisatakse hiljem

Õpikeskkond: Auditoorne töö toimub Tartu kutsehariduskeskuse õppeklassis. Õppetöö praktiline osa toimub Tamme maadlussaalis. Iseseisev töö toimub läbi Moodle ETEL e-õpikeskkonna ja kasutades Turvatöötaja, tase 3 põhikursuse õpikut.

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055

* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.