ETEL juhatuse koosolek
koosolek
2022.08.25 14:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri
ETEL juhatuse korraline koosolek 
Uuel tegevusperioodil aastatel 2022 kuni 2024 tegutseb ETEL juhatus koosseisus:
- Raimo Heinam (Forus Security AS) - esimees
- Tannar Tiitsar (Viking Security AS) - aseesimees
- Erik Rajamäe (BK Eesti AS)
- Villu Õun (G4S Eesti AS)
- Janno Kallikorm (Hansab AS)
- Marko Koka (K Security OÜ)
- Rein Mee (Optimus Systems AS)

Juhatuse koosolekud toimuvad üldjuhul iga kuu kolmandal neljapäeval kell 14:00

Eesti Turvaettevõtete Liidu põhikirja alusel:
Liidu juhtorganiks on Üldkoosoleku poolt liikmete seast salajasel hääletamisel kaheks aastaks valitav kuni seitsmeliikmeline juhatus, kes:

  • valib oma liikmete seast Juhatuse esimehe ja aseesimehe. Juhatuse esimehe kandidaadiks ei saa juhatuse liiget esitada rohkem kui kahel järjestikusel tegevusperioodil;
  • määrab ametisse alaliselt töötava palgalise tegevjuhi ning kehtestab tema palgamäära;
  • määrab kindlaks Liidu teiste palgaliste töötajate koosseisu ja kehtestab palgamäärad vastavalt Üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvele;
  • esindab Liitu Eesti Vabariigis ja teistes riikides;
  • lahendab Liidu tegevusega seotud jooksvaid küsimusi, moodustades vajadusel vastavaid töögruppe ning juhib nende tööd;
  • käsutab vastavalt Üldkoosoleku suunistele Liidu rahalisi vahendeid, omandit ning järgmise aasta tegevuskava ja eelarve projekti;
  • koostab Liidu tegevusaruande möödunud tegevusaasta kohta;
  • kutsub kokku Liidu Üldkoosoleku, valmistab ette nende päevakorra ja viib ellu Üldkoosoleku otsuseid;
  • otsustab liikmete vastuvõtu ja väljaarvamise, välja arvatud juhtudel, mis kuuluvad üldkoosoleku pädevusse;
  • lahendab teisi küsimusi, mis ei nõua käesoleva põhikirja ning kehtiva seadusandluse põhjal Liidu Üldkoosoleku kokkukutsumist.
Juhatust esindab ja juhatuse tegevust juhib ilma erivolitusteta Juhatuse esimees.