Meie koostööpartnerid:

Siseministeerium

Justiitsministeerium

Maksu- ja Tolliamet

Politsei-ja Piirivalveamet

Päästeamet

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Töötukassa

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus

Kutsekoda

Eesti Punane Rist


Liikmelisus:

Eesti Tööandjate Keskliit  

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda


Rahvusvaheline liikmelisus:

Confederation of European Security Services


Koostöökomisjonid:

Tallinna Linnavalitsuse süüteoennetuse komisjon (STEK);

Harjumaa turvalisuse nõukogu;


Standardimise tehnilised komiteed:

EVS/TK05 Tuletõrje- ja päästevahendid

EVS/TK15 Ehitiste avatäited

EVS/TK71 Valveteenused ja -süsteemid


Kutsenõukogud:

Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu

Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu