Info Turvasüsteemide valdkonna kutsekvalifikatsiooni taotlejatele ja kutse taastõendajatele


Eesti Turvaettevõtete Liit on Kutsenõukogu otsusega 11.04.2018.a. kutseandja järgmistele kutsetele:
Turvasüsteemide tehnik, tase 4
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6

Turvasüsteemide valdkonna kutse andmist reguleerib  Turvasüsteemide paigaldamise, hooldamise ja projekteerimise kutsete andmise kord

Kutsetaotleja kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardites:
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsestandard
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutsestandard
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsestandard

Kutse taotlejal on võimalik kutsetasemest lähtuvalt valida vähemalt üht alljärgnevatest spetsialiseerumistest:
1. Turvasüsteemid
2. Tulekahjusignalisatsioonisüsteem
3. Gaaskustutussüsteem
4. Vee- ja vahttulekustutuse süsteemid
5. Suitsutõrjesüsteem
6. Ehitise teavitamissüsteem
7. Hädavalgustus ( eeldatud on B või C elektripädevuse olemasolu)
8. Fluoreeritud gaase sisaldavad gaaskustutussüsteemid (taotlemine vaid turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsetaotlejatele)

KUTSEEKSAMITE AJAKAVA
Turvasüsteemide valdkonna kutsehindamised toimuvad vastavalt Kutsekomisjoni poolt kinnitatud kutsehindamiste ajakavale.
Kutsehindamiste ajakava

KUTSEEKSAMITE HINNAD
Kutse taotlemise, taastõendamise ja korduseksami tasud
Kutsehindamise tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926 . Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi.
Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.

Kutsete hindamist viib läbi MTÜ Eesti Turvaettevõtete Liit (reg nr. 80013525),
kutsehindamised toimuvad üldjuhul aadressil Tallinn, Endla 16

Kutsetaotlemise dokumentide vastuvõtmine lõpetatakse 2 nädalat enne kutsehindamise toimumise kuupäeva või kui on registreerunud maksimumarv taotlejaid 

I KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED TAOTLEJALE
Kutse turvasüsteemide tehnik, tase 4 taotlemise eeltingimused on:
a) keskharidus
Erisusena, lähtuvalt EÜ regulatsioonidest, on turvasüsteemide tehnik, tase 4 valitava kompetentsi “Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine“ tõendamisel kutse taotlemise eeltingimusteks tõendatud 3-aastane erialane töökogemus gaaskustutussüsteemidega ja pädevuskoolituse läbimine vastavalt EÜ Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale „Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded“.

Kutse turvasüsteemide vastutav spetsialist , tase 5 taotlemise eeltingimused on:
a) keskharidus,
b) kutse turvasüsteemise tehnik, tase 4 olemasolu või tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitava kompetentsi tegevusvaldkonnale.

Kutse turvasüsteemide projekteerija, tase 6 taotlemise eeltingimused on:
a) kõrgharidus,
b) tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus projekteerimise alal vastavalt valitava kompetentsi tegevusvaldkonnale.

II KUTSE TAOTLEMISEKS ja TAASTÕENDAMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID
Eksamile saab registreeruda ja dokumendid esitada ka ETELi kodulehelt, ava kalendris soovitud eksami kuupäev ja täida registreerimise ankeet. 

TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4:
a) vormikohane avaldus (avalduse vorm)*
b) koopia isikut tõendavast dokumendist* (pass, ID kaart, juhiluba);
c) koopia haridust tõendavast dokumendist*;
d) turvasüsteemide tehnik, tase 4 kompetentsi fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine taotlemisel on nõutav pädevuskoolituse (vastavalt EU Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale) läbimist tõendava dokumendi koopianing pädeva isiku poolt kinnitatud praktilise tööalase protsessi läbiviimise kirjeldus*
e) senise tööalase tegevuse kirjeldus *
f) koopia varem omistatud asjakohastest kvalifikatsioonidest;
g) koopiad täiendkoolituse läbimist tõendavatest dokumentidest;
h) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid)
* -
esitamine on kohustuslik

TURVASÜSTEEMIDE VASTUTAV SPETSIALIST, TASE  5:
a)  vormikohane avaldus (avalduse vorm)* 
b) koopia isikut tõendavast dokumendist* (pass, ID kaart juhiluba);
c) koopia haridust tõendavast dokumendist*;
d) senise tööalase tegevuse kirjeldus * ;
e) isiklikult teostatud tööde portfoolio vastavalt hindamisel valitava kompetentsi tegevusvaldkonnale * (portfoolio koostamise juhend);
f) koopia varem omistatud asjakohastest kvalifikatsioonidest;
g) koopiad täiendkoolituse läbimist tõendavatest dokumentidest;
h) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile arve saaja rekvisiidid)* 
*
 - esitamine on kohustuslik

TURVASÜSTEEMIDE PROJEKTEERIJA, TASE 6:
a) vormikohane avaldus (avalduse vorm)*
b) koopia isikut tõendavast dokumendist* (pass, ID kaart, juhiluba);
c) koopia haridust tõendavast dokumendist*;
d) senise tööalase tegevuse kirjeldus* 
e) isiklikult teostatud tööde portfoolio vastavalt hindamisel valitava kompetentsi tegevusvaldkonnale* (portfoolio koostamise juhend);
f) koopia varem omistatud asjakohastest kvalifikatsioonidest;
h) koopiad täiendkoolituse läbimist tõendavatest dokumentidest;
i)  maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile arve saaja rekvisiidid)
* - esitamine on kohustuslik

Kõik kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid, välja arvatud portfoolio, võib ETELisse edastada digitaalselt meiliaadressile info@etel.ee , posti teel Endla 16, Tallinn 10142 või tuua eelneval kokkuleppel Eesti Turvaettevõtete Liitu isiklikult.  Lisainfo tel: +372 5647 6055.

KUTSE TAASTÕENDAMINE
Kutse taastõendamine toimub reeglina 6 kuu jooksul peale kutsetunnistuse kehtivuse lõppemist. Erandkorras võib kutsekomisjon mõjuvatel põhjustel anda loa taastõendamiseks ka peale kehtestatud aja möödumist. Eeltingimused kutse taastõendamiseks ja selleks esitatavad dokumendid on samad, mis esmataotlemisel.

VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMINE KUTSE TAOTLEMISEL 
Kutsekomisjon võib kutse andmisele lubamise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid. VÕTA korda ei rakendata kutseeksamile lubamise eeltingimuste osas, mis tulenevad kohustusena valdkondlikest õigusaktidest. 
VÕTA kord
VÕTA taotlus
Dokumentide menetlemise tasu on 25 EUR.

IV TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE 
Turvasüsteemide valdkonna kutsete hindamise korraldus ja tingimused on kirjeldatud hindamisstandardites:
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 hindamisstandard
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutseõppes tasemeõppe lõpetaja hindamise korraldamise juhend
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 hindamisstandard
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 hindamisstandard

Turvasüsteemide valdkonna kutsete hindamismeetodid
Kutse turvasüsteemide tehnik, tase 4 hindamisel:
a) kirjalik test
b) vestlus
c) praktiline töö (valitava kompetentsi “Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine“ tõendamisel.

Kutse turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutseõppes tasemeõppe lõpetamisel sooritatava kutseeksami vormiks on kombineeritud eksam, kus hindamismeetodid on:
a) kirjalik test
b) vestlus
c) praktilise situatsiooniülesande lahendamine.

 
Kutse turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 hindamisel:
a) kirjalik test
b) vestlus
c) portfoolio hindamine

Kutse turvasüsteemide projekteerija, tase 6 hindamisel:
a) vestlus
b) portfoolio hindamine.
 
Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal.

Turvasüsteemide tehnik, tase 4, Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 ning Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsetunnistus kehtib 3 aastat.