Eesti Turvaettevõtete Liidu juhatuse koosseis 2022 kuni 2024 
Juhatuse esimees:
Tannar Tiitsar   AS Viking Security
Juhatuse liikmed:  

Erik Rajamäe    AS BK Eesti
Villu Õun     AS G4S Eesti
Janno Kallikorm  AS Hansab 
Marko Koka        OÜ K Security
Rein Mee        AS Optimus Systems
Raimo Heinam

Juhatuse korralised koosolekud toimuvad üldjuhul iga kuu neljandal neljapäeval kell 14:00

Eesti Turvaettevõtete Liidu põhikirja alusel:
Liidu juhtorganiks on Üldkoosoleku poolt liikmete seast salajasel hääletamisel kaheks aastaks valitav kuni seitsmeliikmeline juhatus, kes:

  • valib oma liikmete seast Juhatuse esimehe ja aseesimehe. Juhatuse esimehe kandidaadiks ei saa juhatuse liiget esitada rohkem kui kahel järjestikusel tegevusperioodil;
  • määrab ametisse alaliselt töötava palgalise tegevjuhi ning kehtestab tema palgamäära;
  • määrab kindlaks Liidu teiste palgaliste töötajate koosseisu ja kehtestab palgamäärad vastavalt Üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvele;
  • esindab Liitu Eesti Vabariigis ja teistes riikides;
  • lahendab Liidu tegevusega seotud jooksvaid küsimusi, moodustades vajadusel vastavaid töögruppe ning juhib nende tööd;
  • käsutab vastavalt Üldkoosoleku suunistele Liidu rahalisi vahendeid, omandit ning järgmise aasta tegevuskava ja eelarve projekti;
  • koostab Liidu tegevusaruande möödunud tegevusaasta kohta;
  • kutsub kokku Liidu Üldkoosoleku, valmistab ette nende päevakorra ja viib ellu Üldkoosoleku otsuseid;
  • otsustab liikmete vastuvõtu ja väljaarvamise, välja arvatud juhtudel, mis kuuluvad üldkoosoleku pädevusse;
  • lahendab teisi küsimusi, mis ei nõua käesoleva põhikirja ning kehtiva seadusandluse põhjal Liidu Üldkoosoleku kokkukutsumist.
Juhatust esindab ja juhatuse tegevust juhib ilma erivolitusteta Juhatuse esimees.
Juhatuse koosoleku kutsub kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui neli korda aastas Juhatuse esimees, tema äraolekul Juhatuse aseesimees. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm Juhatuse liiget. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega koosolekul osalevate Juhatuse liikmete üldarvust. Häälte võrdse jagunemise korral saab otsustavaks Juhatuse esimehe hääl.