VETELPÄÄSTJA, TASE 3
kutseeksam
2021.05.24 09:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

Kutseeksami kuupäev: 24. mai 2021

Kutseeksami algusaeg: kell 9.00

Kutseeksami toimumiskoht:  Tallinn, Endla 16

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on  14. mai 2021.a või grupi täitumiseni.
Vabade kohtade arv: 20


Kutse taotlemise eeltingimused on:

a) põhiharidus
b) vetelpääste alase koolituse läbimine


Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

a) avaldus (registreerimisvorm allpool)
b) haridust tõendava dokumendi koopia
c) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
d) vetelpääste alase koolituse läbimist tõendava dokumendi koopia
e) esmaabi tunnistuse koopia

Kutseeksami tasu Vetelpäästja, tase 3 kutse esmataotlejale on 70,00 EUR;
kutse taastõendajale on eksamitasu 25,00 EUR.

Kutseeksami tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926. Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi. Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.


TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

Kutse taotleja kompetentsust hinnatakse  Vetelpäästja, tase 3 hindamisstandard alusel.

Kutse Vetelpäästja, tase 3 hindamismeetodid on:

1) kirjalik test
2) Intervjuu
3) praktiline töö


VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMINE (VÕTA) KUTSE TAOTLEMISEL
Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid. VÕTA korda ei rakendata kutseeksamile lubamise eeltingimuste osas, mis tulenevad kohustusena valdkondlikest õigusaktidest.

VÕTA kord

VÕTA taotlus

Dokumentide menetlemise tasu on 25 EUR.