ETEL soovitused valveobjekti sisekorraeeskirjade täiendamiseks Covid19 leviku piiramisel

Selleks, et turvatöötajad saaks nõuda valveobjektil viibivatelt isikutelt maski kandmist koos distantsi hoidmisega, peab objekti omanik/valdaja sõnastama vastava nõude oma sisekorraeeskirjades.

ETEL valve- ja kaitsetegevuse ekspertgrupi liikmete poolt pakutud soovituslik sõnastus valveobjekti sisekorraeeskirjades seoses Covid-19 viiruse leviku piiramisega: 

“Seoses Covid-19 viiruse leviku piiramise meetmete rakendamisega ________________(ettevõttes) on alates __.__._____ (kuupäev) kohustuslik kanda ettevõtte kõigis siseruumides kaitsemaski ja hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrist vahet. Antud kohustused rakenduvad kõikidele ettevõtte töötajatele, koostööpartneritele ja külastajatele.  

Kaitsemaski kandmise kohustuse ja distantsi hoidmise täitmist kontrollib turvateenistus. Juhul kui ettevõtte territooriumil viibiv isik keeldub kaitsemaski kasutamisest või ei hoia distantsi, on turvateenistusel õigus nõuda isiku lahkumist ettevõtte siseruumidest vajadusel kaasates politseid.“

 

Mida saab turvatöötaja teha, et valveobjektil viibivad inimesed kannaksid maski?

Turvatöötaja saab tegutseda valveobjekti piirides kehtestatud sisekorraeeskirja raames:

  1. Paluda inimesel maski kanda või nägu katta muul viisil ning hoida teistega vähemalt 2m distantsi.
  2. Kui inimene keeldub maski ettepanemisest ja distantsi hoidmisest, siis on turvatöötajal õigus valveobjektil kehtestatud korra alusel keelata inimesel sisenemine või kohustada ja vajadusel nõuda tema väljuma valveobjekti territooriumilt. Turvatöötaja ülesanne seejuures on tagada valveobjekti sisekorra täitmine ning vajadusel takistada sisekorraeeskirjadest mitte kinni pidaja valveobjekti territooriumil viibimist.
  3. Kui inimene muutub punktis 3 kirjeldatud tegevuse peale vägivaldseks (nt püüab füüsiliselt turvatöötajat eemale lükata) või hakkab muul viisil korda rikkuma, siis sellisel juhul peaks turvatöötaja käituma nii nagu tavapäraselt korrarikkujatega käitutakse ehk isik peetakse kinni, vajadusel teostatakse turvakontroll ning kohale kutsutakse ka politseipatrull.