EVS-EN 16747:2015

Maritime and port security services.
See Euroopa standard on teenusestandard, mis määrab kindlaks turvateenuste pakkuja töökorralduse, protsesside, personali ja juhtimise kvaliteedinõuded sadama- ja mereturvalisuse teenuste osutamisel. Standardit kohaldatakse nendest asukohariigi seadustest ja määrustest lähtuvalt, mis kehtivad iga standardi vastu võtnud CEN-i liikmesriigi territooriumil. Standardit ei kohaldata turvateenuste suhtes, mida osutavad eriregulatsiooni alla käivad eraturvafirmad, näiteks piraatlusega seotud turvateenuste osutajad. Kui riiklikul tasandil täiendavalt kehtestatud reegleid ei ole, võib rakendada miinimumnõuetena käesoleva Euroopa standardi nõudeid. Standard on mõeldud Euroopas tegutsevatele avaliku- ja erasektori turuosalistele sobivaima sadama- ja meresõiduteenuste pakkuja valimiseks, määramiseks, määramiseks ja ülevaatamiseks.

Standard on leitav Eesti Standardikeskuse kodulehel https://www.evs.ee/et/evs-en-16747-2015