Tuleohutusteenused

Tuleohu riskide hindamine; Ehitusliku tuleohutuse hindamine; Korraldusliku tuleohutuse hindamine; Tuleohutusalane teavitus ja nõustamine; Tuleohutuse eriosa ekspertiisi ja auditi tegemine; Tulekahjujärgne uurimine; Tuleohutusalaste koolituste ja õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine
Tuleohutusteenuste täpsem kirjeldus on täna ETEL tuleohutusteenuste ekspertgrupi poolt sõnastatud Tuleohutuseksperdi kutsestandardi alusel:

1. Tuleohu riskide hindamine
 • Piirkonna tuleohutusalaste riskide hindamine.
 • Ehitise ja territooriumi tuleohutusalaste riskide hindamine.

2. Ehitusliku tuleohutuse hindamine
 • Ehitise, ehitise osa või ehitusprojekti tuleohutusnõuetele vastavuse hindamine.
 • Tuleohutuspaigaldiste nõuetele vastavuse hindamine.
 • Toodete tuleohutusnõuetele vastavuse hindamine.
 • Teenuste tuleohutusnõuete hindamine.
 • Hinnangu koostamine.
 • Tuleohutusalase konsultatsiooniteenuse pakkumine.

3.  Korraldusliku tuleohutuse hindamine
 • Territooriumi/ehitise/ruumi, paigaldise ja seadme nõuetekohase kasutamise hindamine.
 • Ehitise, asutuse või ettevõtte tuleohutuskorralduse hindamine .
 • Hinnangu koostamine.
 • Dokumentatsiooni koostamine/uuendamine.

4. Tuleohutusalane teavitus ja nõustamine
 • Tuleohutusnõuetest teavitamine.
 • Tuleohutusalane nõustamine.

5. Tuleohutuse eriosa ekspertiisi ja auditi tegemine
 • Ehitusprojekti tuleohutuse eriosa ekspertiisi tegemine.
 • Ehitise tuleohutusauditi tegemine.
 • Ekspertide/spetsialistide valimine ja kaasamine.
 • Olemasolevate andmete hindamine, lisamaterjali ja täiendavate uuringute taotlemine.
 • Tööprotsessi koordineerimine.
 • Andmete analüüsimine.
 • Kokkuvõtva ekspertiisi/auditi aruande koostamine.
 • Ehitise või selle osa ehituslike tuleohutusalaste lahenduste väljatöötamine.
 • Ekspertiisi/auditi aruande esitlemine ja kaitsmine.

6.  Tulekahjujärgne uurimine
 • Sündmuskoha uurimine ja andmete kogumine.
 • Kogutud andmete ja tõendite uurimine.
 • Arvamuse koostamine.

7.  Tuleohutusalaste koolituste ja õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine
 • Sihtgrupi koolitusvajaduse väljaselgitamine ja koolituskava koostamine.
 • Koolituse sisuline ettevalmistamine ja läbiviimine.
 • Koolituse tulemuse hindamine ja tagasiside andmine.
 • Koolitustegevuse dokumenteerimine.