Eesti turvaturu 2016 aasta analüüs toetub senisest täpsematele andmetele

19.06.2017 tutvustasime ETEL kontoris Tööstuse 48 uuringu Eesti Turvaturg 2016 kokkuvõtet.  Selle aasta küsitluses osales 29 valdkonnas teenuseid ja tooteid müüvat ettevõtet, neist 22 ETEL liiget ja 7 ETEL välist ettevõtet.
Eesti Turvaettevõtete Liit viis traditsiooniliselt 2017 aprillikuus läbi  küsitluse 2016 aasta turvaturu võtmenäitajate kohta. Kuna andmete kättesaadavus on viimase aastaga tunduvalt paranenud, siis alates 2016 aastast on turvaturu analüüsi täiendavalt kaasatud suurem hulk valveteenuste ja turvatehnika valdkonnas tegutsevate ettevõtete majandusnäitajad.

Alates 2016 aastast on ETEL poolt küsitud turvaturu käibeandmed täpsustatud viies peamises turvavaldkonnas:

  • Valveteenused. Turvaseaduse alusel osutatavad teenused valveobjektide (sh liikuva vara ja isikute) valvamisel.
  • Ohutusteenused. Vetelpääste teenused ja tuleohutusteenused.
  • Turvatehnika. Mehaanilise kaitse süsteemid, valvesüsteemid, tuleohutussüsteemid, rahakäsitlussüsteemid ja muud nõrkvoolu kasutavad tehnilised turvalahendused.
  • Turvakoolitus. Turvaseaduse alusel teostatav koolitustegevus.
  • Turvaauditid. Turvaseaduse alusel teostatav turvaauditeerimine ja turvakonsultatsioon.
ETEL liikmete poolt Eestis osutatavate turvateenuste mahud moodustasid 2016 aastal hinnanguliselt 79 % turvaturu kogukäibest. Turuliidrite positsioonides ei ole võrreldes 2015 aastaga suuremaid muudatusi toimunud. Kõikide teenuste vaates omab turuliidri positsiooni G4S kaubamärk (39%), talle järgneb USS (10%) ja kolmandal positsioonil Securitas (6%). Turvatehnika turul omab G4S 26%, teisel positsioonil on Optimus 7% ja kolmandat kohta jagavad Valnes ja Telegrupp kumbki 5% turuosaga. Valveteenuste osas on turuliider G4S (47%), järgneb USS (14%) ja kolmas on Securitas (8%).

Turvaturgu mõjutavad ETEL hinnangul lähiaastatel kõige enam:

  • Valveteenuste osas - Turvaseaduse uuendamine, olukord tööjõuturul, palkade jätkuv kasv, hankijate teadlikkuse tõstmine.
  • Ohutusteenuste osas - Tuleohutusseaduse uuendamine, tasakaalu kujunemine mittetulundusliku ning ettevõtlusliku töövormi vahel.
  • Turvatehnika osas - Ehitusvaldkonna mõjud turvaseadmestike paigaldajate ning pakutavate toodete kvaliteedi hoidmisele, olukord maksukuulekuse jälgimisel, hankijate teadlikkuse tõstmine.
  • Turvakoolituse osas - Turvaseaduse uuendamine, uutest lahendustest tingitud ümberõppe vajadus, kutsesüsteemi edasine areng.
  • Turvaauditite osas - Turvaseaduse uuendamine ja hankijate vajadus leida uusi vähem tööjõukulukaid lahendusi.

Uuringu kokkuvõte - ETEL turvaturg 2016 esitlus