Avaldatud eesti keeles standard EVS-EN 62676-1-1:2014 Turvarakendustes kasutatavad videovalvesüsteemid. Osa 1-1: Süsteemi nõuded. Üldist

Detsembris 2019 sai avaldatud eesti keeles standard EVS-EN 62676-1-1:2014 Turvarakendustes kasutatavad videovalvesüsteemid. Osa 1-1: Süsteemi nõuded, mis on jõustunud Eesti standardina inglise keeles aprillis 2014. Standardi on tõlkinud ja eestikeelse kavandi ekspertiisi on teinud MTÜ Eesti Turvaettevõtete Liit. Standardi
on heaks kiitnud EVS/TK 71 „Valveteenused ja -süsteemid“.
IEC tehniline komitee TC 79, mis vastutab valve- ja elektrooniliste turvasüsteemide eest, koos paljude valitsusorganisatsioonide, katseasutuste ja seadmete tootjatega on määratlenud videovalve edastamise ühise raamistiku, et saavutada toodetevaheline koostalitlusvõime. 

Videovalvesüsteemi käsitlev standardisari IEC 62676 on jagatud neljaks iseseisvaks osaks. Iga osa on jagatud käsitlusala, normiviiteid, määratlusi ja nõudeid käsitlevateks peatükkideks. See standardisari IEC 62676-1 koosneb 2 alaosast, vastavalt osa 1-1 ja osa 1-2. Standardisarja IEC 62676-1 esimene alaosa kehtib era- ja avaliku territooriumi jälgimiseks kasutatavatele videovalvesüsteemidele. Selles on neli turvataset ja neli keskkonnaklassi.

Standardi IEC 62676 osas 1-1 määratakse miinimumnõuded ja antakse soovitused turvarakenduseks paigaldatavale videovalvesüsteemile (VVS), mida nimetatakse ka CCTV-ks. Selle standardiga määratakse süsteemi minimaalne vajalik võimekus ja funktsionaalsus, milles peavad lähteülesannet koostades klient ja tarnija ning vajaduse korral jõustruktuurid (politsei) kokku leppima, aga see ei sisalda nõudeid süsteemi projekteerimiseks, planeerimiseks, paigalduseks, katsetamiseks, kasutamiseks ega hoolduseks. See standard ei sisalda anduriga aktiveeritavate kaugjälgitavate videovalvesüsteemipaigaldiste kirjeldust. Standard kehtib ka VVS-i kasutamisel koos teiste rakendustega avastamiseks, trigeriks, sideühendusteks, juhtimiseks, info edastamiseks ja toite tagamiseks. VVS-i kasutamisele ei tohi teised rakendused tugevat mõju avaldada. VVS-i osadele määratakse erinõuded, kui see osa peab töötama teatud kaitseklassi eeldavas keskkonnas. Kaitseklassiga kirjeldatakse keskkonda, milles VVS-i osa peab projekti kohaselt töötama. Kui neljale keskkonnaklassile kehtestatud nõuded pole teatud geograafilise asukoha äärmuslike keskkonnatingimuste tõttu küllaldased, võib kohaldada rahvuslikke eritingimusi (vt lisa A).

Standardi eelvaatega saab tutvuda Eesti Standardikeskuse kodulehel.