Uue Turvatöötaja, tase 4 kutse taotlemine VÕTA korra alusel

Alates 1. juulist jõustub Eestis uus turvategevuse seadus ja hakkab kehtima siseministri määrus „Turvategevuse eeskiri“. Olulise muudatusena uuendatakse muuhulgas nõudeid turvateenistujana töötamisel, millega eristatakse selgelt valvetöötaja ja turvatöötaja kutsepädevused.

Kõik tänased Turvatöötaja I, Turvatöötaja II ja Turvatöötaja, tase 3 kutset omavad isikud vastavad uue Valvetöötaja, tase 3 kutsepädevustele ning nad ei pea selleks midagi täiendavalt tegema. Oluline on meeles pidada, et tase 3 kutsega turvateenistujad võivad alates 01.07.24 turvamisel rakendada ainult turvaobjektide valvamisega seotud meetmeid:
  • suuline nõue;
  • isiku peatamine ja dokumendi nõudmine;
  • isikusamasuse tuvastamine (kui isikusamasuse tuvastamine on turvaobjektile sisenemisel turvaobjekti kasutamise korra järgi kohustuslik);
  • turvaobjektile sissepääsu tõkestamine (kui isikul puudub asjakohane luba või muu seaduslik alus turvaobjektile sisenemiseks või seal viibimiseks).
Tähtajalise kutsena lisandub Turvatöötaja, tase 4 koos turvaobjekti kaitsemeetmete ning füüsilise jõu, erivahendite ja relvade kasutamise õigustest tulenevate kõrgendatud nõuetega:
  • riigikeele oskus vähemalt B2 tasemel;
  • terviseseisundi vastavus kõrgendatud riskiteguritega töökeskkonnale;
  • jõu, erivahendite ja relvade kasutamise praktiline oskus.
Juhul, kui täna Turvatöötaja I, Turvatöötaja II ja Turvatöötaja, tase 3 tähtajatut kutset omav isik vastab alates 01.07.2024 jõustuvas turvategevuse seaduses toodud turvatöötaja kõrgendatud nõuetele, on tal võimalik taotleda varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korra alusel Turvatöötaja, tase 4 tähtajaline kutse.

Kutsete andmise ja VÕTA korra rakendamise töökorraldus kuni 30.06.24 on toodud ETEL kodulehel. Kutsekoja kodulehelt on juba leitav ka alates 01.07.24 jõustuv uus turvateenistuse valdkonna kutse andmise kord. Kogu uuendatud kutsete andmise töökorraldus koos juhendite ning dokumendivormidega avaldatakse ETEL kodulehel hiljemalt 31.05.24.

Põhjalikumat ülevaadet turvategevuse seaduse jõustumisega seotud muudatustest turvateenistuse kutsevaldkonnas on võimalik saada meie infoseminaridel turvateenistujate kutsestandardid.