Turvateenistuse valdkonnas 1994-2004 väljastatud kvalifikatsioonid

Kas Turvaseaduse mõttes on täna kehtivad enne 2004. aastat välja antud kvalifikatsioonitunnistused?

Antud juhul tuleb teha selgelt vahet enne 2004. aastat Turvaseaduse alusel väljastatud kvalifikatsioonitunnistustel ja alates 2004. aastast Kutseseaduse alusel väljastatud kutsekvalifikatsioonitunnistustel. Kuni 2004. aastani väljastati Turvaseaduse alusel vastavat koolitusluba omavate õppeasutuste poolt kvalifikatsioonitunnistusi. Need kvalifikatsioonitunnistused tõendavad, et isik on edukalt läbinud turvatöötaja väljaõppe turvakoolitusluba omavas asutuses, ettevõttes või organisatsioonis vastava õppekava ulatuses ja on sooritanud turvatöötaja kvalifikatsioonieksami. 

Kvalifikatsioonitunnistused ei ole kutsetunnistused Kutseseaduse mõttes. Seega ei ole neid ka võimalik kuidagi kanda Kutsekoja poolt hallatavasse registrisse ja Eesti Turvaettevõtete Liidul puudub ülevaade sellest, palju kvalifikatsioonitunnistusi on väljastatud enne 2004. aastat.

2004. aastal mindi üle uuele süsteemile, mis võimaldas kontrollida ühtsetel alustel kutse taotlejate pädevusi ning hoida jooksvat statistikat kehtivate kutsetunnistuste üle. Alates 2004. aastast on turvateenistuse valdkonnas kutse andja õigust omanud Eesti Turvaettevõtete Liit. 

Kuni 30.06.2024 kehtiva turvaseaduse alusel arvestatakse turvatöötajana töötamisel ka enne 2004 väljastatud kvalifikatsioonitunnistusi. Alates 01.07.2024 jõustub uus turvategevuse seadus, millega kehtestatakse tänase Eesti õigusruumiga vastavuses olev töökorraldus isikute põhiõigusi riivavate meetmete rakendamisel erasektoris valve- ja kaitsetegevuses. Seoses sellega saab turvateenistujana alates 01.07.2024 töötada ainult kehtiva kutsetunnistuse olemasolul.

Kõik enne 2004 aastat kvalifikatsiooni omandanud ja täna turvamises osalevad töötajad peavad oma olemasolevate pädevuste tõendamiseks läbima kutseeksami kas:

  • kuni 30.06.2024 kehtiva kutsestandardi Turvatöötaja, tase 3 alusel või
  • alates 01.07.2024 kehtima hakkava Valvetöötaja, tase 3 alusel
Kaitsetegevuse meetmete rakendamiseks on vajalik vastata kõrgendatud nõuetele ning omada alates 01.07.2024 kutset vastavalt standardile Turvatöötaja, tase 4. Ka selle kutse omandamiseks on üleminekuperioodil kaks võimalust:
  • kui isik omab kehtivat Turvatöötaja I, Turvatöötaja II või Turvatöötaja, tase 3 kutset ja vastab kõrgendatud nõuetele, siis on võimalik kutset taotleda VÕTA korra alusel
  • alates 01.07.2024 viiakse kutseeksameid läbi uute kutsestandardite alusel ja siis on võimalik Turvatöötaja, tase 4 pädevused tõendada kutseeksamil ETEL kutse andmise kordadele

Täpsem info kutseandmise kohta asub SIIN.