Info Turvatöötaja, tase 3 ja Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni taotlejatele

Eesti Turvaettevõtete Liit on Kutsenõukogu otsusega 11.04.2018.a. kutseandja järgmistele kutsetele:
Turvatöötaja, tase 3
Turvajuht, tase 5

Turvateenistuse valdkonna kutse andmist reguleerib Turvateenistuse kutseala kutsete andmise kord

Kutsetaotleja kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardites:
Turvatöötaja, tase 3 kutsestandard
Turvajuht, tase 5 kutsestandard

KUTSE TAASTÕENDAMINE
Kutse taastõendamine toimub reeglina 6 kuu jooksul peale kutsetunnistuse kehtivuse lõppemist. Erandkorras võib kutsekomisjon mõjuvatel põhjustel anda loa taastõendamiseks ka peale kehtestatud aja möödumist. Eeltingimused kutse taastõendamiseks ja selleks esitatavad dokumendid on samad, mis esmataotlemisel.

KUTSE TAOTLEMISE ja TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED TAOTLEJALE
Kutse turvatöötaja, tase 3 taotlemise eeltingimused on:
1) haridustase – põhiharidus
2) turvaseadusele vastav põhiõpe
3) vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele
4) isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris

Kutse turvajuht, tase 5 taotlemise eeltingimused on:
1) haridustase – keskharidus
2) turvaseadusele vastav turvajuhi õpe
3) isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris
4) vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele

Kutse turvajuht, tase 5 taastõendamise eeltingimused on:
1) turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni olemasolu
2) turvaseadusele vastava täiendõppe läbimine
3) isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris
4) vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele

KUTSE TAOTLEMISE ja TAASTÕENDAMISE ESITATAVAD DOKUMENDID
Kutse turvatöötaja, tase 3 taotlemiseks esitatavad dokumendid:
1) avaldus (avalduse vorm)
2) haridust tõendava dokumendi koopia 
3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart, juhiluba) 
4) turvaseadusele vastava põhiõppe läbimist tõendava dokumendi koopia
5) karistusregistri tõend isiku kehtiva karistuse puudumise kohta (karistusregistri väljavõtte tegemise aeg mitte üle 6 kuud enne eksami toimumist)
6) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid)

Kutse turvajuht, tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid:
1) avaldus (avalduse vorm)
2) haridust tõendava dokumendi koopia
3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
4)  turvaseadusele vastava turvajuhi õppe läbimist tõendava dokumendi koopia 
5) karistusregistri tõend isiku kehtiva karistuse puudumise kohta (karistusregistri väljavõtte tegemise aeg mitte üle 6 kuud enne eksami toimumist)
6) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid)

Kutse turvajuht, tase 5 kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:
1) avaldus (avalduse vorm)
2) haridust tõendava dokumendi koopia
3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
4) karistusregistri tõend isiku kehtiva karistuse puudumise kohta (karistusregistri väljavõtte tegemise aeg mitte üle 6 kuud enne eksami toimumist)
5) õiend vähemalt 3-aastasest töötamisest turvaettevõttes või turvajuht, tase 5 kutset nõudval ametikohal viimase viie aasta jooksul
6) turvaseaduses kehtestatud täiendkoolituse läbimist tõendav dokument vähemalt kolme aasta lõikes
7) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid)

2020.a eksamite ajakava

Alates 1.jaanuarist 2020. muutuvad turvateenistuse kutseala eksamitasu hinnad!
2020.a eksamitasud 
Kutse taotlemise, taastõendamise ja korduseksami tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926.
Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi.
Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.


VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMINE KUTSE TAOTLEMISEL
Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid. VÕTA korda ei rakendata kutseeksamile lubamise eeltingimuste osas, mis tulenevad kohustusena valdkondlikest õigusaktidest.
VÕTA kord
VÕTA taotlus
Dokumentide menetlemise tasu on 25 EUR.

TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE
Turvateenistuse kutseala kutsete hindamise korraldus ja tingimused on kirjeldatud hindamisstandardites:
Turvatöötaja, tase 3 hindamisstandard
Turvajuht, tase 5 hindamisstandard

Teadmiste kontrollimise meetodid
Turvatöötaja, tase 3 kutse esmasel taotlemisel:
 1. Teadmiste kontrolli test (valikvastustega küsimustik) – kutsetaotleja sooritab testi vastavalt etteantud juhistele.
 2. Vestlus - hindajate poolt ette antud ettevalmistusaja järel kutsetaotleja: 
 • vastab testis valesti vastatud kompetentsi küsimustele;
 • lahendab situatsioonülesande vastavalt eksamipiletis toodule ja tõendab läbivad kompetentsid;

Turvajuht, tase 5 kutses esmasel taotlemisel:
 1. Kirjalik ülesanne – kutse taotleja koostab ja esitab enne testi täitmisele asumist hindamisgrupile turvaplaani.
 2. Teadmiste kontrolli test (valikvastustega küsimustik) – kutsetaotleja sooritab testi vastavalt etteantud juhistele.
 3. Vestlus - hindajate poolt ette antud ettevalmistusaja järel kutsetaotleja:

 • vastab testis valesti vastatud kompetentsi küsimustele;
 • teostab juhtumianalüüsi vastavalt eksamipiletis toodule;
 • täpsustab tema poolt koostatud turvaplaani sisu. (abimaterjali turvaplaani koostamiseks leiab juhisest - ETEL soovitused Turvaplaani koostamiseks.)

Turvajuht, tase 5 kutse taastõendamisel:

 1. Teadmiste kontrolli test (valikvastustega küsimustik) – kutsetaotleja sooritab testi vastavalt etteantud juhistele.
 2. Vestlus - hindajate poolt ette antud ettevalmistusaja järel kutse taastõendaja:

 • vastab testis valesti vastatud kompetentsi küsimustele;
 • teostab juhtumianalüüsi vastavalt eksamipiletis toodule (võib sisaldada näitliku valveobjekti üldise turvaplaani suulist esitamist);

Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal.

Turvatöötaja, tase 3 kutsetunnistus on tähtajatu, Turvajuht, tase 5 kutsetunnistus kehtib 5 aastat.