ETEL soovitused Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni hindamisel koostatava valveobjekti turvaplaanile

Valveobjekti kohta koostatava turvaplaani eesmärk on tuua välja valveobjekti valvamiseks ja kaitseks vajalikud meetmed. 

Turvaplaan peab sisaldama valveobjekti kirjeldust, turvalisuse tagamiseks rakendatavaid ressursse, tegevusi ja tehnilisi lahendusi, asjaomaste asutustega tehtava koostöö kirjeldust ning muid asjakohaseid andmeid.   

Turvaplaan koostatakse üldjuhul teenuse tellijale ja/või teenust osutava ettevõtte juhtkonnale kui turvaala spetsialisti poolne oskusteabe kogum, mis baseerub faktipõhisele analüüsile mitte personaalsele arvamustele. Turvaplaani aluseks oleva valveobjekti riskianalüüsi läbiviibise eelduseks on kliendi esindaja intervjueerimine ning reaalne objekti ülevaatus. 

Turvajuht, tase 5 kutseeksami käigus kontrollitakse kutse taotleja oskust turvaplaani koostada ja see annab hindamisgrupile ülevaate valdkonna spetsialisti kogemustest iseseisva praktilise töö ja teoreetiliste teadmiste ühendamisel. Kutsehindamisel koostatavas turvaplaanis tuleb keskenduda valveobjekti turvalisuse tagamise käsitlemisele ja riskide maandamiseks koostatavaid ettepanekuid tuleb analüüsida ja hinnata üksnes turvalisuse tagamise seisukohast. 

Turvaplaani koostamise üldjaotus on:

·       olukorra tuvastamine;

·       turvameetmete analüüsimine;

·       kokkuvõtva hinnangu andmine.


Link dokumendile: ETEL soovitused Turvaplaani koostamiseks.pdf