ETEL koolituskeskuse kvaliteedi tagamise alused

 Kehtiv alates: 27.01.2018 a

Õppe korraldamise kord

1. Koolitusinfo avaldatakse ETEL kodulehel olevas koolituskalendris.

2. Kõik koolitusega seotud muudatused avaldatakse koolituskalendris.

3. Koolituse täpne ajakava avaldatakse koolituskalendris ning saadetakse kõigile osalejatele ka personaalselt. Ajakava (tunniplaan) avaldatakse kuni nädal enne koolituse toimumist.

4. Koolitustele registreerimine toimub üldjuhul koolituskalendris oleva registreerimisvormi kaudu, erandkorras võib ka koolitusele registreerida e-kirja vahendusel koolitus@etel.ee või telefoni teel.

5. Koolituskeskus annab endast parima, et luua võimalikult toetav ja õppimist soodustav keskkond.

7. Koolituskeskus hindab ja arendab pidevalt enda toimemehhanisme, et tagada ja tõsta pidevalt õppekvaliteeti.

8. Õppetöö korraldamisel püüame alati lähtuda kliendi vajadustest.


Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise kord

1. Koolituskeskus korraldab koolitusi õpperuumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele.

2. Koolitusruumid on varustatud tänapäevaste tehniliste vahenditega ning koolitusruumi sisustus on sobilik täiskasvanu õppe läbiviimiseks ning paindlik ümberpaigutamiseks, et kasutada erinevaid õppemeetodeid.

3. Õppematerjalid avaldatakse e-õpikeskkonnas Moodle.  Vajadusel võib õppematerjale jaotada ka paberkandjal. Teatud koolituste läbiviimiseks kasutatakse paberkandjal õpikuid.

4. Õppematerjalid ja –vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi.

5. Koolituskeskus tagab vajaliku kvalifikatsiooniga õppejõu olemasolu õppetöö läbiviimiseks, välja arvatud force majeure asjaoludel.


Õppekavade kvaliteedi tagamise kord

1. Õppekavad avalikustatakse ETEL koolituskeskuse kodulehel.
2. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalidest.
3. Õppekava on täienduskoolituse alusdokument.
4.    Kvaliteeti hinnatakse koolituse järgselt suulise ja kirjaliku/elektroonilise tagasiside vormis. Tagasiside on anonüümne. Tagasiside puhul arvestatakse eelkõige ettepanekute korduvust.
4.   Õppijate tagasiside põhjal tehakse õppekavades ja õppekeskkonnas vajadusel muudatusi.

 

Koolitajate kvaliteedi tagamise kord

1. Kõigil koolitajatel on olemas õppe läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon ning oma valdkonnas töökogemus.

2. Koolituskeksus kaasab õppetegevuse läbiviimiseks oma ala tipptegijaid. Koolitaja peab olema oma alal kogenud praktik ning tegelema pideva enesetäiendusega. Koolitaja kogemust peetakse eeliseks.

3. Koolitajate kvaliteeti hinnatakse koolituse järgselt suulise ja kirjaliku/elektroonilise  tagasiside vormis. Tagasiside on anonüümne. Tagasiside puhul arvestatakse eelkõige ettepanekute korduvust.

4. Tagasiside põhjal tehakse vajadusel õppejõule ettepanekuid õppetegevuse paremaks läbiviimiseks.

5. Tagasiside on alus õppejõu enesetäiendamiseks.

6. Kui muud meetmed on ammendunud on tagasiside alus õppejõu väljavahetamiseks.